Postup zaměstnavatele s vyplácením mzdy u zaměstnanců v insolvenci

Mnozí zaměstnavatelé se potýkají s nejasností jakým způsobem, v jaké výši, kdy a komu mají vyplácet mzdu svého zaměstnance, se kterým probíhá insolvenčního řízení.

Hned úvodem Vám prozradíme závěr níže uvedeného rozboru o způsobu vyplácení mezd. Okamžikem podání návrhu na povolení oddlužení dlužníkem (zaměstnancem) k soudu, až do vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, který se vydává po přezkumném jednání u insolvenčního soudu, je zaměstnavatel povinen mzdu zaměstnanci vyplatit v plné výši a žádnou částku nedeponovat na svém účtu. Po vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy dle tohoto usnesení.

Je potřeba si uvědomit tři časová období.

  1. časové období, kdy na zaměstnance jsou vedeny exekuce a zaměstnavatel provádí srážky dle nařízení o exekuci (zaměstnanec – dlužník nemá prozatím podán návrh na povolení oddlužení),
  2. časové období, od podání návrhu na povolení oddlužení k příslušnému soudu do rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení a dále do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (vydáno po přezkumném jednání u soudu),
  3. časové období, od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

 

V prvním období, kdy není prozatím insolvenční řízení zahájeno, zaměstnavatel tedy není insolvenčním zákonem vázán a provádí srážky dle vykonatelného exekučního titulu.

V druhém období, dlužník podal k příslušnému soudu návrh na povolení oddlužení a po zveřejnění v insolvenčním rejstříku (justice.cz) se zaměstnavatel musí řídit při vyplácení mzdy jednotlivými ustanoveními IZ.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) se zahájením insolvenčního řízení výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty (mzda), lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Dle ust. § 205 odst. 1 jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

Dle ust. § 229 odst. 3 písm. a), b), e) IZ je a) dlužník (zaměstnanec) v době do rozhodnutí o úpadku, b) od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a c ) od povolení oddlužení osobou k majetkové podstatě s dispozičními oprávněními.

Znamená to, že dle § 109 … zaměstnavatel nesmí provádět srážky ze mzdy ve prospěch exekutora ani deponovat sraženou mzdu na svém účtu, jelikož by prováděl výkon rozhodnutí, ale musí celou mzdu vyplatit svému zaměstnanci. Stejně tak dlužník – zaměstnanec nesmí hradit splátky žádnému věřiteli, jelikož by se dopustil nedovoleného zvýhodňování věřitele.

Znamená to, že dle § 229 … je dlužník – zaměstnanec od okamžiku podání návrhu na povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře osobou k majetkové podstatě s dispozičními oprávněními, tudíž zaměstnavatel je povinen vyplácet svému zaměstnanci mzdu v plné výši.

V třetím období, došlo k přezkumnému jednání u příslušného Krajského soudu a bylo vydáno usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dle ust. § 409 odst. 1 a 2 IZ od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník.

Znamená to, že zaměstnavatel je povinen dle usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, který bude zaměstnavateli doručen, popřípadě je vyvěšen na justici.cz, provádět srážky ze mzdy a odesílat je příslušnému insolvenčnímu správci.

Výše uvedené se ztotožňuje například se sdělením Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2014, č.j. KSBR 37 INS 1336/2014-B-7, kdy bylo na žádost zaměstnavatele potvrzeno, že skutečně je zaměstnavatel povinen vyplatit svému zaměstnanci deponované finanční prostředky.


Zaměstnavatelé jejichž zaměstnanci jsou zadlužení mají v případě vyplácení srážek ze mzdy exekutorům značnou administrativní a potažmo i finanční zátěž ve své mzdové účtárně. Zaměstnanec, který má několik exekučních titulů není de facto z důvodu navyšování úroků a nákladů exekuce jednotlivé závazky splatit. Pokud se mu podaří splatit jeden dluh v exekuci, tak je pravděpodobně v pořadí další exekutor a mzdová účtárna musí provádět další srážky ze mzdy. Jestli-že však zaměstnanci bude povoleno oddlužení, bude zaměstnavatel také zasílat srážky ze mzdy, ale pouze jednomu insolvenčnímu správci, ale maximálně po dobu 5 let. Domníváme se, že osobní bankrot zadlužených zaměstnanců je pro zaměstnavatele méně náročné v agendě účtáren než v případě exekuce.

Rádi zaměstnavatelům nabízíme své odborné služby, kdy jsme schopni velmi rychle a správně zadlužené zaměstnance oddlužit. Jsme společnost, která se oddlužením zabývá již několik let. Máme 99,7% úspěšnost. Oddlužili jsme několik tisíc našich klientů.

Kontakt 773 99 55 22

Deponace a vyplacení mzdy zaměstnanci 4.60/5 (92.00%) 10 votes
Sdílejte tento článek

FacebookMore...