Ministerstvo spravedlnosti se snaží o omezení počtu oddlužených!

Insolvenční zákon zaručuje dlužníkům jedinou opravdovou možnost jak se bránit před lichvářskými společnostmi a exekutory. Tato možnost je však v ohrožení. Ministr spravedlnosti prosazuje v další novele IZ, aby si dlužníci nemohli podat návrh na povolení oddlužení sami a chce je donutit, aby museli využívat služeb advokátů! V zemích, kde má institut oddlužení daleko delší historii než u nás (USA, Velká Británie, …), patří možnost vyhlášení osobního bankrotu bez advokáta k základním právům člověka.

K této novele zákona se 2x zamítavě vyjádřila i legislativní rada vlády. V připomínkovém řízení se negativně vyjádřila i většina ministerstev a dalších institucí a k novele měli zásadní připomínky, které však ministerstvo spravedlnosti nebylo ochotné řešit. Jestli tento zákon bude schválen, omezí se značně možnost oddlužení obyčejným lidem.

Pro zajímavost Nejvyšší soud České republiky k této novele uvedl, že se jedná o dílo odbyté, že nerespektuje legislativní pravidla vlády České republiky, že je chaotické a před jejím schválením důrazně varuje.

Regulace oddlužovacích společností

Jedním z cílů novely insolvenčního zákona je omezení působnosti oddlužovacích společností. V důvodové zprávě je uvedeno, že tyto společnosti neposkytují kvalifikované služby, že nekvalitně zpracovávají návrhy na povolení oddlužení a že tyto společnosti si za své služby vyúčtují odměnu až 50.000,- Kč.

Tato tvrzení jsou však zcela účelové a naprosto nesmyslné. Že se v každém oboru pravděpodobně objeví někdo nepoctivý, je možné. Není ale korektní, aby se ministr spravedlnosti vyjadřoval negativně o všech oddlužovacích společnostech. Většina a především několik nejaktivnějších, které působí na našem trhu, se maximálně snaží o to, aby dlužník dostal co nejlepší služby, a aby byl každý jednotlivý případ řešen individuálně.

Ke kvalifikovaným službám u našich návrhu na povolení oddlužení můžu jen dodat, že máme 100% úspěšnost. Za služby si oddlužovací společnosti v dramatické většině účtují částky od 8 – 12.000,- Kč dle složitosti případu a ne jak uvádí ministr Pelikán 50.000,- Kč.

O nekvalifikovaných službách si naopak můžeme říct u neziskových organizací, které ministr spravedlnosti vehementně prosazuje. Každý týden se na nás obrací dlužníci, kterým „kvalifikovaně“ radili v neziskovce. Dle našich zkušeností v neziskovkách nemají potřebné vzdělání a především praktické zkušenosti. Všechno hledají v brožurkách a dlužníkům většinou neporadí v jejich nejlepším zájmu. Nechci neziskovky paušalizovat stejně jak se to nyní dělá s oddlužovacími společnostmi, ale taková je naše zkušenost.

Přístup k oddlužení pro veřejnost bude minimální

V novele IZ je nové ustanovení §390a, které striktně určuje osoby, které mohou zpracovat návrh na povolení oddlužení. Toto ustanovení ve své podstatě zamezí dlužníkovi, aby si návrh na povolení oddlužení připravil a podal sám. Znamená to dramaticky zhoršené postavení a přístupnost k oddlužení pro širokou veřejnost.

Tímto paragrafem je insolvenční návrh postaven na roveň s podáním k Nejvyššímu soudu, Nejvyššímu správnímu soudu či Ústavnímu soudu, ke kterým lze přistupovat taktéž pouze prostřednictvím advokáta. Je tedy velmi směšné, že se insolvenční návrh srovnává s těmito úřady.

Návrhy budou moci zpracovat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci a akreditované společnosti (neziskové organizace). Neziskové organizace budou návrhy zhotovovat „zdarma“. Jak je známo, nic není zadarmo. Neziskovky čerpají dotace na veškerou svoji činnost od státu, tedy z daní nás všech. Navíc, jak jsme uváděli výše, jejich služby nejsou kvalitní a v konečném důsledku nedokáží dlužníkovi snížit zadlužení na takovou míru jak to dokáže odborná oddlužovací společnost s mnohaletou praxí.

Advokáti, notáři a insolvenční správci si za sepsání a podání insolvenčního návrhu budou moci účtovat částku ve výši 4.000,- Kč. Tato částka zahrnuje i další činnost, kterou bude muset advokát vykonat ve spojitosti s insolvenčním návrhem.

Toto nařízení je ale dle našeho názoru a zkušeností velmi úsměvné. Vypracovat správně návrh na povolení oddlužení se všemi přílohami danými zákonem je velmi pracné a zabere mnoho hodin práce. Do toho je potřeba i počítat se zpracováním doplňujících informací na vyžádání soudu, odvolací řízení apod. Není to jen otázka vyplnění formuláře a několika tabulek, je to i analýza stávající situace dlužníka, komunikace se zadluženým klientem před, v průběhu a i po samotném podání insolvenčního návrhu. Poměrně často je potřeba pomoci dlužníkovi s další komunikací s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem.

Máme vážné pochyby, že by tuto činnost za výše uvedenou částku advokáti vykonávali. Advokáti mají zákonem přiznán advokátní tarif za každý právní úkon. Ve výsledku je tato částka několikanásobně vyšší než je jim přiznaná novým insolvenčním zákonem. Předpokládáme, že ze subjektů kterým bude povoleno poskytovat služby v oblasti oddlužení, bude nakonec jen minimální počet zástupců té které profese.

Dlužník se tedy dostane do jakési pasti, kdy bude v úpadku, avšak nebude mít možnost se aktivně a v krátké době oddlužit. Nebude mít možnost svůj návrh podat sám. Subjektů, kteří budou moci oddlužení zpracovávat bude velmi málo. Dlužníkovi se tedy budou navyšovat úroky, pokuty, exekutoři budou i nadále zabavovat jeho majetek a budou prováděny dražby na zadlužených nemovitostech.

Připomínky k novele IZ

Níže vám zkráceně vypíšeme námitky k ust. § 390a IZ od jednotlivých resortů (tento paragraf ve vysoké míře zamezí zadlužené osobě možnost oddlužení), a sami si můžete udělat názor na to, zda s touto změnou vůbec někdo souhlasí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

  • Ustanovení je v rozporu s ústavní zásadou přístupu k soudu.
  • Zavádí se obligatorní zastoupení při sepisování návrhu, které nemá obdoby v civilním právu a není odůvodněno právní složitostí jeho zpracování.

Požadujeme ustanovení vypustit.

  • k § 390a odst. 4 – Toto ustanovení uměle vytváří další dluh dlužníka vůči dalšímu – novému věřiteli. Umělé další zadlužování dlužníka se jeví jako rozporné se smyslem insolvenčního řízení.

Požadujeme celé ustanovení vypustit.

Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu:

  • Návrh vylučuje podání návrhu na povolení oddlužení samotným dlužníkem – fyzickou osobou, čímž se návrh na povolení oddlužení staví nad jiné návrhy na zahájení řízení (žaloby) a přibližuje se dovolání či ústavní stížnosti, kde je povinné zastoupení advokátem, což se domníváme, není správné řešení.
  • Povinným zastoupením totiž dlužníkovi vzrostou náklady, což je neadekvátní. Dle našeho názoru by měla být možnost podání návrhu dlužníkem zachována.
  • Nesouhlasíme s tím, aby byl návrh na povolení oddlužení odmítnut proto, že jej nesepsala osoba dle ust. § 390a odst. 1 nebo 2, je to vůči dlužníkům nepřiměřeně přísné.

Tato připomínka je zásadní.

Úřad vlády ČR – Mgr. Jiří Gaňo:

Nesouhlasíme s tím, aby bylo umožněno podat návrh na povolení oddlužení pouze zákonem stanoveným okruhu osob. Úprava jde proti původnímu konceptu oddlužení, které bylo chápáno jako spotřebitelská forma řešení úpadku. Profesionalizace podávání návrhu na povolení oddlužení v zásadě znamená omezení přístupu k této formě řešení úpadku.

Tato připomínka je zásadní.

Hospodářská komora ČR:

  • Není odůvodnitelné, aby navrhovatel fyzická osoba – dlužník byl pouze právník. V praxi jsou vysokoškolsky vzdělaní dlužníci sami schopni správně sepsat insolvenční návrh, aniž by byli právníci. Je tedy otázkou, není-li takto navrhovaná právní úprava spíše lobbistickým zájmem právnických stavů, omezovat vysokoškolsky vzdělané dlužníky pouze na právníky.
  • Podání insolvenčního návrhu nelze jistě srovnávat s podáním k Nejvyššímu soudu, Nejvyššímu správnímu soudu či Ústavnímu soudu. (pozn. s těmito soudy lze jednat pouze prostřednictvím advokáta; nařízením, aby návrh na oddlužení sepisoval advokát je tento úkon staven na úroveň jednání s nejvyššími soudy)

Tato připomínka je zásadní.

Úřad vlády ČR – odbor kompatibility:

Vyhrazením určitého úkonu v insolvenčním řízení (sepsat návrh na oddlužení) pouze vybraným skupinám osob uměle vzniká trh určitých služeb, na který navíc (viz dále) není umožněn transparentní přístup. U tohoto vyhrazení daného úkonu je sporné, zda splňuje podmínky vhodnosti a přiměřenosti kladené na zavedení každého nového povolovacího režimu dle čl. 15 a 39 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Nové ustanovení ve své podstatě zamezuje dlužníkovi – fyzické osobě, aby si návrh na povolení oddlužení (až na výjimku, kdy má právní vzdělání) připravil a podal sám. Doporučujeme přehodnotit stávající znění návrhu zákona.

Česká národní banka:

  • Doporučujeme zvážit záměr, aby návrh na oddlužení musel sepisovat profesionál podle § 390 odst. 1 písm. a) InsZ nebo akreditovaná osoba.
  • Povinné využití služeb placeného profesionála může být značnou překážkou pro některé dlužníky. Právě těm by nicméně možnost oddlužení neměla být odepřena.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky:

SP ČR se obává, aby navrhované omezení poskytování právních služeb v oblasti insolvencí v praxi nepředstavovalo efektivní bariéru pro podání návrhu na oddlužení pro některé dlužníky.

Ministerstvo pro místní rozvoj:

Navrhovaný § 390a výrazně omezuje možnost podat insolvenční návrh a tato změna se zdá nedostatečně odůvodněná.

stopdluhum.cz, tel. 773 99 55 22


Dlužníci přijdou o možnost osobního bankrotu

3.9 (77.14%) 7 votesFacebookMore...