Postup zaměstnavatele s vyplácením mzdy u zaměstnanců v insolvenci

Mnozí zaměstnavatelé se potýkají s nejasností jakým způsobem, v jaké výši, kdy a komu mají vyplácet mzdu svého zaměstnance, se kterým probíhá insolvenčního řízení.

Aktualizace po novelách insolvenčního zákona a soudní praxe

Srážky z příjmů dlužníka prováděné od zahájení insolvenčního řízení deponované u zaměstnavatele nebo u exekutora, spadají do majetkové podstaty dlužníka, kdy tento majetek má dlužník povinnost vydat insolvenčnímu správci. Ten je po schválení oddlužení přerozdělí mezi přihlášené věřitele nebo použije na svoji odměnu.

Před novelami IZ

Hned úvodem Vám prozradíme závěr níže uvedeného rozboru o způsobu vyplácení mzdy. Okamžikem podání návrhu na povolení oddlužení dlužníkem (zaměstnancem), až do vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je dlužník osobou s dispozičním oprávněním ke svému majetku, tedy i ke mzdě.

Praxe je však taková, že zaměstnavatelé provádějí srážky ze mzdy zaměstnance i nadále a tyto částky deponují na svých účtech. Toto deponování vychází ze skutečnosti, že zaměstnavatelé nemohou posoudit, zda bude oddlužení povoleno či odmítnuto, nebo zda nebude na dlužníka případně prohlášen konkurs.

Po vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře zaměstnavatel deponovanou srážku ze mzdy buď vyplatí přímo svému zaměstnanci, nebo ji zasílá insolvenčnímu správci, který ji vyplatí dlužníkovi.

Následně zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy dle usnesení o schválení oddlužení a zasílá je insolvenčnímu správci.

Rozbor deponace mzdy

Je potřeba si uvědomit tři časová období.

  1. časové období, kdy na zaměstnance jsou vedeny exekuce a zaměstnavatel provádí srážky dle nařízení o exekuci (zaměstnanec – dlužník nemá prozatím podán návrh na povolení oddlužení),
  2. časové období, od podání návrhu na povolení oddlužení k příslušnému soudu do rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení a dále do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře,
  3. časové období, od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

 

V prvním období, kdy není prozatím insolvenční řízení zahájeno, zaměstnavatel tedy není insolvenčním zákonem vázán a provádí srážky dle exekučního příkazu.

V druhém období, dlužník podal k příslušnému soudu návrh na povolení oddlužení a po zveřejnění v insolvenčním rejstříku (justice.cz) se zaměstnavatel musí řídit při vyplácení mzdy jednotlivými ustanoveními IZ.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) se zahájením insolvenčního řízení výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty (mzda), lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Deponace mzdy dlužníka na účtech zaměstnavatele není provedení exekuce, to je až samotné zaslání srážek na účet soudního exekutora.

Dle ust. § 205 odst. 1 jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

Dle ust. § 229 odst. 3 písm. a), b), e) IZ je a) dlužník (zaměstnanec) v době do rozhodnutí o úpadku, b) od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a c ) od povolení oddlužení osobou k majetkové podstatě s dispozičními oprávněními.

V třetím období, došlo k vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dle ust. § 409 odst. 1 a 2 IZ od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník.

Zaměstnavatel je povinen dle usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, který bude zaměstnavateli doručen, popřípadě je vyvěšen na justici.cz, provádět srážky ze mzdy a odesílat je příslušnému insolvenčnímu správci.

Výše uvedené se ztotožňuje například se sdělením Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2014, č.j. KSBR 37 INS 1336/2014-B-7, kdy bylo na žádost zaměstnavatele potvrzeno, že skutečně je zaměstnavatel povinen vyplatit svému zaměstnanci deponované finanční prostředky.


Rádi zaměstnavatelům nabízíme své odborné služby, kdy jsme schopni velmi rychle zadlužené zaměstnance oddlužit. Máme 99,7% úspěšnost. Oddlužili jsme několik tisíc našich klientů.

Kontakt 773 99 55 22


Deponace a vyplacení mzdy zaměstnanci

4.1 (81.67%) 12 votesFacebookMore...