Lže ministr spravedlnosti Pelikán?

Insolvenční zákon zaručuje dlužníkům jedinou opravdovou možnost jak se bránit před lichvářskými společnostmi a exekutory. Tato možnost je však v ohrožení. Ministr spravedlnosti prosazuje v další novele IZ, aby si dlužníci nemohli podat návrh na povolení oddlužení sami a chce je donutit, aby museli využívat služeb advokátů! V zemích, kde má institut oddlužení daleko delší historii než u nás (USA, Velká Británie, …), patří možnost vyhlášení osobního bankrotu bez advokáta k základním právům člověka.

V pátek dne 23.10.2015 proběhla na portálu aktuálně.cz písemná diskuze s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Tématem byly exekuce, migrační politika a další agenda spadající pod ministerstvo spravedlnosti. Lidé se pana ministra ptali na své osobní kauzy a nebo na obecnější otázky. My jsme se ho zeptali na další novelizaci insolvenčního zákona, která se právě projednává v poslanecké sněmovně.

Návrhem komunistických poslanců Filipa, Kováčika, Černého, Vostré a Grospiče má dojít k další novele exekučního řádu, občanského soudního řádu a insolvenčního zákona (o poslední novele exekučního a občanského soudního řádu jsme psali v jiném příspěvku – více zde). Právě na některé změny v insolvenčním zákoně jsme se pana ministra ve výše uvedené diskuzi ptali.

Náš hlavní dotaz byl směřován na nové ust. § 390a IZ, ve kterém je uvedeno, že návrh na povolení oddlužení musí být sepsán za dlužníka pouze advokátem, notářem, insolvenčním správcem, popřípadě akreditovanou osobou – neziskovou společností (za své služby nesmí pobírat žádnou odměnu).

Touto změnou zákona není dlužníkovi umožněno, aby si svůj návrh na povolení oddlužení podal sám a je nucen k tomu, aby za svůj návrh musel platit služby advokátovi. Netvrdíme, že správné a bezchybné sepsání návrhu na povolení oddlužení je zcela jednoduché a časově nenáročné. Novela však tuto možnost některým jednotlivcům, kteří se o sepsání svého návrhu pokoušejí sami, upírá. Je pravdou, že tyto návrhy dost často jsou příslušnými soudy zamítnuty či odmítnuty, ale není žádného důvodu tuto možnost zadluženým osobám brát.

Advokáti, notáři a insolvenční správci dostanou od dlužníka uhrazený určitý tarif, za který návrhy budou zpracovávat a neziskové organizace se budou tvářit jako bezplatné poradny. Tyto poradny však dostávají na svůj provoz nemalé peníze od státu, takže od náš všech a tedy za tyto návrhy platíme všichni společně.

Na co jsme se pana ministra ptali a co nám odpověděl

Náš dotaz zněl:

Dobrý den,
chci se zeptat na další novelizaci insolvenčního zákona, která by se měla nyní projednávat v parlamentu.
Proč prosazujete něco co po připomínkovém řízení u všech dotčených institucích (jednotlivá ministerstva, různé resorty atd.) vyšlo najevo, že s touto novelou nikdo nesouhlasí. Zamítavé stanovisko dala i samotná vláda.
Touto novelou mimo jiné chcete, aby insolvenční návrhy si již nemohl podat dlužník sám, chcete aby insolvenční návrh byl podán pouze a jenom prostřednictvím advokáta, notáře, insolvenčního správce popřípadě neziskové organizace, za sumu 5.000,- Kč. Vysvětlujete to svým tvrzením, že jsou společnosti, které návrhy dělají za 30-50 tisíc Kč. To se samozřejmě stát může, ale je to takové minimum návrhů, že kvůli tomu nemůžete házet všechny ostatní do jednoho pytle. Dramatická většina společností tyto návrhy zpracovávají za částku 4-12 tisíc Kč. Naše společnost stopdluhum.cz má defacto 100% úspěšnost. Za výše uvedenou cenu mají klienti servis do samotného povolení včetně případných odvolání, doplňování apod.
Pořád prosazujete neziskové organizace, ale naopak se nám běžně stává, že jejich klienti za námi chodí jejich oddlužení konzultovat a my se nestačíme divit co jim vykládají za hlouposti a návrhy děláme znovu. Oddlužovali jsme dokonce i jednoho zaměstnance neziskové organizace zabývající se oddlužením.
Takže se ptám, proč tuto novelu prosazujete, když v žádném případě nepovede k lepšímu a rychlejšímu oddlužování? Proč chcete lidi donutit za tuto službu platit, když někteří jsou schopni svůj návrh podat sami?

Odpověď pana ministra:

Máte špatné informace. Není pravda, že s tím nikdo nesouhlasí, naopak. Že se to nelíbí Vám, to chápu…

Kdo má špatné informace my nebo pan ministr?

Navrhované novely výše uvedených zákonů byly rozeslány do mezirezortního připomínkového řízení. Jednotlivé ministerstva a další instituce se vyjadřovali k jednotlivým návrhům svými připomínkami, kdy vyjadřovali své námitky k jednotlivým ustanovením s žádostí například k úplnému vypuštění daného ustanovení nebo jeho opravě.

Níže vám zkráceně vypíšeme námitky k ust. § 390a IZ od jednotlivých resortů, a sami si můžete udělat názor na to, zda s touto změnou vůbec někdo souhlasí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Ustanovení je v rozporu s ústavní zásadou přístupu k soudu.
 • Zavádí se obligatorní zastoupení při sepisování návrhu, které nemá obdoby v civilním právu a není odůvodněno právní složitostí jeho zpracování.

Požadujeme ustanovení vypustit.

 • k § 390a odst. 4 – Toto ustanovení uměle vytváří další dluh dlužníka vůči dalšímu – novému věřiteli. Umělé další zadlužování dlužníka se jeví jako rozporné se smyslem insolvenčního řízení.

Požadujeme celé ustanovení vypustit.

Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu:

 • Návrh vylučuje podání návrhu na povolení oddlužení samotným dlužníkem – fyzickou osobou, čímž se návrh na povolení oddlužení staví nad jiné návrhy na zahájení řízení (žaloby) a přibližuje se dovolání či ústavní stížnosti, kde je povinné zastoupení advokátem, což se domníváme, není správné řešení.
 • Povinným zastoupením totiž dlužníkovi vzrostou náklady, což je neadekvátní. Dle našeho názoru by měla být možnost podání návrhu dlužníkem zachována.
 • Nesouhlasíme s tím, aby byl návrh na povolení oddlužení odmítnut proto, že jej nesepsala osoba dle ust. § 390a odst. 1 nebo 2, je to vůči dlužníkům nepřiměřeně přísné.

Tato připomínka je zásadní.

Úřad vlády ČR – Mgr. Jiří Gaňo:

Nesouhlasíme s tím, aby bylo umožněno podat návrh na povolení oddlužení pouze zákonem stanoveným okruhu osob. Úprava jde proti původnímu konceptu oddlužení, které bylo chápáno jako spotřebitelská forma řešení úpadku. Profesionalizace podávání návrhu na povolení oddlužení v zásadě znamená omezení přístupu k této formě řešení úpadku.

Tato připomínka je zásadní.

Hospodářská komora ČR:

 • Není odůvodnitelné, aby navrhovatel fyzická osoba – dlužník byl pouze právník. V praxi jsou vysokoškolsky vzdělaní dlužníci sami schopni správně sepsat insolvenční návrh, aniž by byli právníci. Je tedy otázkou, není-li takto navrhovaná právní úprava spíše lobbistickým zájmem právnických stavů, omezovat vysokoškolsky vzdělané dlužníky pouze na právníky.
 • Podání insolvenčního návrhu nelze jistě srovnávat s podáním k Nejvyššímu soudu, Nejvyššímu správnímu soudu či Ústavnímu soudu. (pozn. s těmito soudy lze jednat pouze prostřednictvím advokáta; nařízením, aby návrh na oddlužení sepisoval advokát je tento úkon staven na úroveň jednání s nejvyššími soudy)

Tato připomínka je zásadní.

Úřad vlády ČR – odbor kompatibility:

Vyhrazením určitého úkonu v insolvenčním řízení (sepsat návrh na oddlužení) pouze vybraným skupinám osob uměle vzniká trh určitých služeb, na který navíc (viz dále) není umožněn transparentní přístup. U tohoto vyhrazení daného úkonu je sporné, zda splňuje podmínky vhodnosti a přiměřenosti kladené na zavedení každého nového povolovacího režimu dle čl. 15 a 39 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Nové ustanovení ve své podstatě zamezuje dlužníkovi – fyzické osobě, aby si návrh na povolení oddlužení (až na výjimku, kdy má právní vzdělání) připravil a podal sám. Doporučujeme přehodnotit stávající znění návrhu zákona.

Česká národní banka:

 • Doporučujeme zvážit záměr, aby návrh na oddlužení musel sepisovat profesionál podle § 390 odst. 1 písm. a) InsZ nebo akreditovaná osoba.
 • Povinné využití služeb placeného profesionála může být značnou překážkou pro některé dlužníky. Právě těm by nicméně možnost oddlužení neměla být odepřena.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky:

SP ČR se obává, aby navrhované omezení poskytování právních služeb v oblasti insolvencí v praxi nepředstavovalo efektivní bariéru pro podání návrhu na oddlužení pro některé dlužníky.

Ministerstvo pro místní rozvoj:

Navrhovaný § 390a výrazně omezuje možnost podat insolvenční návrh a tato změna se zdá nedostatečně odůvodněná.

Novelu odmítá i samotná Vláda ČR

Nevíme přesně zda pan ministr spravedlnosti postřehl názor vlády (ve které sám zasedá) na danou novelizaci. Vláda na své schůzi projednávala a posuzovala návrh výše zmiňovaných zákonů a vyslovila s tímto návrhem zákona NESOUHLAS zejména z těchto důvodů:

 1. Vláda vědoma si řady problémů týkajících se činnosti exekutorů a exekučního řízení již v předcházejících stanoviscích k poslaneckým návrhům novel exekučního řádu opakovaně zdůrazňovala, že danou problematiku nelze řešit jen dílčími změnami právní úpravy, nýbrž je nezbytné ji řešit komplexní právní úpravou v podobě vládního návrhu zákona, který bude vycházet z výsledků odborné i politické diskuse a který zohlední závěry, jež vyplynou z provedeného hodnocení právní regulace.
 2. Předložený návrh zákona vykazuje řadu nedostatků jak po stránce věcné, tak i formální. Po stránce věcné jsou některá ustanovení nesrozumitelná, z textu mnohdy není vůbec zřejmé, jaké změny mají být provedeny, dále v řadě novelizačních bodů jsou pouze jinak formulovány již existující povinnosti, popřípadě stanoveny povinnosti, jejichž dodržování lze v praxi jen velmi obtížně kontrolovat. Návrh zákona vykazuje zásadní nedostatky legislativně technického charakteru; členění návrhu zákona a texty všech novelizačních bodů jednotlivých částí návrhu zákona odporují ustáleným legislativně technickým požadavkům na tvorbu právních předpisů. Do návrhu zákona nebyla zapracována přechodná ustanovení řešící postupy v již zahájených (a neukončených) exekučních řízeních. Pro nastíněné nedostatky tento návrh zákona nelze doporučit ke schválení.

 

Projednávání novely v poslanecké sněmovně

Dne 21.10.2015 proběhlo v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR první čtení návrhu novely výše uvedených zákonů. Zástupce navrhovatelů pan poslanec Vojtěch Filip „svou“ novelu v krátkosti představil. Následně vystoupil jako zpravodajec pan poslanec Jan Chvojka, který uvedl, že v letošním roce již jedna novela exekučního a občanského soudního řádu proběhla, že na podzim nebo v zimě je naplánována další novela exekučního řádu, a že těch novel by možná bylo už trošku moc.

Následně pan poslanec Chvojka podal návrh na zamítnutí tohoto tisku.

Předsedající pan poslanec Petr Gazdík panu Chvojkovi poděkoval, ale z důvodu, že bylo 19 hodin, přerušil tento bod jednání a přerušil jednání Sněmovny do zítřejšího rána. Další den však byly na programu interpelace a k tomuto bodu se tedy prozatím poslanecká sněmovna nevrátila.

Nyní tedy čekáme, jak bude schvalování či zamítání v poslanecké sněmovně pokračovat a budeme dále informovat.

K 6.1.2016 se prozatím na půdě parlamentu ČR nic ohledně výše zmiňované novelizace neudálo. Pravděpodobně ani v nejbližší době k žádnému projednávání nedojde.

Hlasování v poslanecké sněmovně o návrhu dne 9.3.2016

Dne 9.3.2016 se konečně dostal na řadu návrh komunistických poslanců, který měl omezit práva dlužníků v insolvenčních řízeních. Hlasovalo se o zamítnutí návrhu. Pro zamítnutí návrhu bylo 84 a proti 40 hlasů. Návrh byl tedy přijat. To však znamená, že novela přijata nebyla a k žádným změnám u insolvenčních řízení nedochází.

Tým stopdluhum.cz


Absurdní novela insolvenčního zákona 2015

3.5 (70.91%) 11 votesFacebookMore...