Hrozí vám exekuce?
Zaplatíte pouze 30 procent ze svých dluhů.
Nenechte exekutora prodat vaší nemovitost v dražbě.
Rodina v oddlužení kontakt na stopdluhům.

Osobní bankrot je nejvyužívanější cesta k oddlužení.

Výhody osobního bankrotu

V případě úspěšného posouzení Vašeho návrhu na povolení oddlužení můžete zaplatit pouze 30% ze svých dluhů. Insolvenční řízení trvá maximálně pět let. Po pěti letech Vám bude prominuto až 70% dluhů. Bezprostředně po doručení insolvenčního návrhu na povolení oddlužení k soudu je zahájen Váš osobní bankrot. Podáním návrhu se ihned zastaví vymáhání všech Vašich dluhů a exekucí. Věřitelé Vás přestanou telefonicky upomínat a posílat za Vámi vymáhací agentury. Výška Vašich pohledávek je konečná, protože se dluhy přestanou navyšovat o úroky a pokuty. Vaše finanční situace se stabilizuje. Využijte insolvenční zákon. Kontaktuje nás. Konzultace ZDARMA.

Oddlužení fyzické osoby

Proč patříme k nejúspěšnějším poradenským firmám v oblasti poradenství s oddlužením fyzických osob, které se dostaly do nepříznivé finanční situace? 80% procent klientů jsme získali na základě referencí od našich zákazníků! Jsme soukromá společnost poskytující komplexní dluhové poradenství. Spolupracujeme se zkušenými právníky, kteří se problematikou oddlužení fyzických osob zabývají úspěšně již několik let a nasbírali za tu dobu nespočetné množství zkušeností, které dokážou v řízení dostatečně zúročit. Díky tomu jsme pomohli již několika tisícům dlužníků, kteří se rozhodli důvěřovat našemu týmu odborníků. Nečekejte až Vám u dveří zazvoní exekutor, pomůžeme i Vám!

Insolvence fyzických osob

Slyšeli jste zaručené zprávy o tom, že máte-li nemovitost, bude Vám v insolvenčním řízení prodána? Ne vždy tomu tak musí být, a pokud k tomu dojde v rámci insolvenčního řízení, pak z toho vytěžíte mnohem více, než když Vám nemovitost prodá v dražbě exekutor. V případě, že vlastníte nemovitost na níž je zástava banky, dokážeme zajistit dohodu mezi Vámi a úvěrující bankou, aby svoji zajištěnou pohledávku neuplatnila prodejem Vaší nemovitosti. Několika stovkám rodin jsme takto zachránili střechu nad hlavou! Pokud Vám hrozí dražba Vašeho nemovitého majetku nebo v horším případě je dražba již nařízena, kontaktujte nás! Dokážeme zastavit dražbu i pouhých několik hodin před jejím zahájením!

Konzultace jsou bezplatné

Sjednejte si termín osobní schůzky, na které Vám ZDARMA vypracujeme odbornou finanční analýzu! V průběhu osobní schůzky Vám zdarma sdělíme detailní informace o zákonném institutu oddlužení fyzických osob, nazývaného též osobní bankrot fyzických osob. Společně rozebereme Vaši finanční situaci a zhodnotíme, zda máte předpoklad úspěchu v insolvenčním řízení u soudu. Nezáleží na tom proč a jak jste se dostali do platební neschopnosti, ani na tom, zda dlužíte 100 tisíc nebo 3 miliony. Vždy pro Vás nalezneme to nejlepší reálné řešení Vaši situace. Využijte osobního bankrotu a vyřešte Vaše dluhy. Zavolejte nám! Dokážeme pomoci lidem nejen z Brna, ale z celé ČR!

 

Pomáháme s oddlužením i po novele IZ

S účinností k 1.7.2017 došlo k zásadním změnám v insolvenčním zákoně. Dlužníkům byla zakázána možnost samostatně si vypracovat návrh na povolení oddlužení a podat si ho k příslušnému Krajskému soud. Nyní dle ust. § 390a odst. 1 bude muset dlužník svůj návrh nechat sepsat advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce. Za tuto službu bude dlužník hradit zákonem stanovenou sumu ve výši 4.000,- Kč a v případě společného oddlužení manželů je tato částka ve výši 6.000,- Kč. Tyto částky budou pravděpodobně hrazeny až v rámci provádění úhrad po povolení oddlužení prostřednictvím insolvenčního správce.

 

S oddlužením Vám pomáháme i nadále. Spolupracujeme s advokátní kanceláří JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů, pro kterou zabezpečujeme odborné seznámení dlužníka s možností oddlužení. Vysvětlíme mu princip oddlužení, poradíme mu a pomůžeme s přípravou potřebné dokumentace k sepsání návrhu a podáme dlužníku veškeré informace k tomu, aby se mohl relevantně rozhodnout jakým způsobem bude svoji dluhovou situaci řešit. Za naše služby nebudete hradit ničeno.

 

Nestyďte se za vyhlášení osobního bankrotu, je to jediné jisté řešení

Do dluhů a neschopnosti je splácet se dostává velké množství lidí. Ze zkušenosti, kdy jsme oddlužili již několik tisíc našich klientů víme, že předlužen může být kdokoli. Máme klienty, kteří jsou na pracovním úřadě zcela bez příjmů a stejně tak máme klienty, kteří mají poměrně vysokou mzdu např. 28.000,- Kč čistého měsíčně. Příběhy našich klientů se samozřejmě liší, ale ztráta zaměstnání, snížení mzdy, mateřská, důchod, podcenění výše půjčky, lichváři s nemorálními úroky, půjčování peněz z důvodu zaplacení jiné půjčky a pod. slyšíme v našich kancelářích denně.

 

I pro věřitele může být osobní bankrot dlužníka výhodou

Svoji zadluženou situaci se lidé většinou snaží vyřešit dalšími půjčkami a doufají, že se to nějak vyřeší samo. Někdy také uvěří slibům nabídek dalších lichvářů a podvodníků a situace je čím dál horší. Dle našeho názoru, kdy se v oboru oddlužení pohybujeme více jak sedm let víme, že nejsnadnější a zcela korektní řešení je požádat soud o povolení oddlužení. U některých průběhů oddlužení mohou totiž věřitelé během 5 let získat i 100% svých pohledávek.

 

V případě, že je věřitelům uhrazena pouze minimální částka 30%, může to být pořád více než by získali nařízenými exekucemi, kdy může být vydáno na jednoho dlužníka více exekučních příkazů a ty se hradí v pořadí posupně. Ti věřitelé, kteří jsou v pořadí hrazení exekucí jedni z posledních se nemusejí taky dočkat vůbec žádného plnění. V případě osobního bankrotu jejich dlužníka jsou pohledávky věřitelů umořovány poměrně, což znamená, že z příjmu dlužníka každý měsíc odchází každému věřiteli poměrná částka vzhledem k výši jeho pohledávky. Osobní bankrot je tedy i vůči věřitelům daleko férovější než samostatné a často bezmocné vymáhání vlastních pohledávek.

 

Je potřeba si však i v případě zadání vypracování návrhu na povolení oddlužení dávat pozor. Jsou společnosti, které své služby nazývají oddlužení, ale s oddlužením dle zákona to nemá nic společného a většinou se dlužníci propadnou ještě do větších dluhů. Některé nástrahy podvodníků čtěte na stránkách Podvodníci.

 

Insolvenční zákon, jeho historie a novelizační změny

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. S účinností od 1.1.2014 došlo k významné novelizaci zákonem č. 294/2013 Sb., kdy insolvenční zákon doznal poměrně významných změn ve vztahu k dlužníkům i věřitelům. Poslední novela jejíž účinnost je ke dni 1.7.2017, zákon č. 64/2017 Sb. přinesla další velmi významné změny na poli insolvenčních řízení. O těchto změnách jsme již psali v průběhu schvalovacího procesu tohoto zákona viz. odkaz Dlužníci přijdou o možnost osobního bankrotu.

 

U novely účinné k 1.1.2014 došlo k několika změnám. Například může být oddlužena i osoba podnikající (OSVČ), byl zaveden institut společného oddlužení manželů, který významně pomáhá řešit oddlužení celé rodin, bylo umožněno oddlužení jednomu z manželů, aniž by potřeboval souhlas druhého z manželů. Více o výhodách po novelizaci IZ se dočtete na stránkách Novelizace insolvenčního zákona pro rok 2014.

 

Jak funguje osobní bankrot?

Osobní bankrot, dle zákona se nazývá oddlužení, je pro dlužníka, který není schopný své závazky řádně splácet jedinou bezpečnou možností, jak své dluhy věřitelům splatit. V případě povolení osobního bankrotu dlužník získá možnost uhradit svým věřitelům během 5 let minimálně částku ve výši 30% z celkové výše přihlášených pohledávek. Zbylých až 70% bude dlužníkovi soudem prominuto.

 

Okamžikem podání návrhu na povolení oddlužení, dlužník přestává hradit svým věřitelům splátky závazků, dokud nebude vydáno usnesení o povolení oddlužení. Dlužník je navíc chráněn před exekučním vymáháním a jednotlivé závazky již nenarůstají o úroky.

 

Příslušný Krajský soud zhodnotí podaný návrh a v případě jeho bezvadného stavu povolí dlužníkovi oddlužení a nařídí přezkumné jednání, na kterém se přezkoumají jednotlivé přihlášky věřitelů, zhodnotí se aktuální stav, atd… Zaměstnavatelovi dlužníka, sociální správě apod. je soudem nařízeno provádět zákonné srážky ze mzdy, z důchodu nebo jiného příjmu a celý povolovací proces je u konce. Více o osobním bankrotu si přečtěte na stránce Osobní bankrot.

 

Jak ovlivnit průběh oddlužení ve svůj prospěch?

Je známo, že dobří právníci dokáží v zákonech vhodně kličkovat a docílit tím lepší pozice svého klienta. I v insolvenčním zákoně je možné provádět kroky, které směřují k výhodnější pozici dlužníka. Tyto kroky jsou však závislá případ od případu a z důvodu dlouholeté praxe naši společnosti v oboru oddlužení, jsme schopni je našim klientům doporučit. Některé možnosti významného ovlivnění průběhu oddlužení se dočtete na str. Oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

 

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení?

Aby dlužníkovi bylo soudem povoleno oddlužení musí splňovat několik podmínek daných insolvenčním zákonem. Dle § 3 IZ musí být dlužník v úpadku. V úpadku je dlužník, jestliže má více věřitelů, současně má peněžité závazky více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a současně své závazky není schopen splácet. Že dlužník není schopen své závazky splácet lze například prokázat tím, když zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců.

 

Je potřeba správně rozlišit podmínku úpadku a neschopnost splácet své závazky. Aby člověk byl v úpadku musí splňovat všechny tři podmínky současně. Neschopnost splácet své závazky však dlužníkovi stačí prokázat pouze jednou podmínkou. Podrobněji o podmínkách osobního bankrotu píšeme na našich stránkách Osobní bankrot podmínky.

 

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Návrh na povolení oddlužení je možné podat pouze na stanoveném formuláři. Samotný návrh musí obsahovat zákonem dané údaje a přílohy.

Návrh musí obsahovat:

 • označení dlužníka
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a listiny tvrzení dokládající
 • dlužník musí navrhnout způsob oddlužení, popřípadě uvést, že o tom rozhodne soud (více o způsobu oddlužení na stránkách Oddlužení Brno)
 • seznam majetku ve kterém dlužník označí svůj majetek movitý i nemovitý
 • seznam závazků s označením svých věřitelů, výší pohledávek, jejich splatnosti, …
 • atd.

Další informace najdete na stránkách Jak vyhlásit osobní bankrot.

 

Proces oddlužení s naší společností.

Prostřednictvím naší společnosti získáte komplexní pomoc s Vašimi dluhy, kdy Vám pomůžeme, až do samotného vydání usnesení o povolení oddlužení.

 • po domluvení schůzky Vám bezplatně vše vysvětlíme, zhodnotíme Vaši situaci, probereme s Vámi možnosti oddlužení a poradíme Vám jakou dokumentaci je potřeba k samotnému návrhu připravit
 • váš případ v okamžiku, kdy budete mít kompletní ucelené informace předáme k sepsání samotného návrhu na povolení oddlužení do advokátní kanceláře JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů
 • dokumentaci k Vašim závazkům, příjmům, majetku apod. bude předána do advokátní kanceláře
 • Váš návrh společně se všemi zákonem danými přílohami bude doručen k místně příslušnému Krajskému soudu
 • denně probíhá kontrola a monitoring průběhu Vašeho insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. V případě žádosti soudu o doplnění některých informací Vás budeme informovat a předmětné doplnění za Vás bude sepsáno
 • v případě odmítnutí či zamítnutí insolvenčního návrhu, což se stává velmi ojediněle, se vypracuje odvolání k Vrchnímu soudu (úspěšnost v případě odvolacích řízení je de facto 100%)
 • po schválení oddlužení jsme stále s našim klientem v kontaktu. V případě nějaké změny stavu jsme schopni rychle zareagovat a návrh například z důvodu změny výše mzdy aktualizovat.

Jsme společnost, která se více jak sedm let specializuje na oddlužení fyzických osob s dlouhodobou úspěšností 99,7%. Oddlužili jsme již několik tisíc našich klientů. Dokážeme pomoci i Vám.

Home 3.52/5 (70.32%) 31 votes
Sdílejte tento článek

Naše poslední články