Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient žádající o služby poskytované společností Stop dluhům s.r.o., IČ 02351200, se sídlem Šumavská 525/33, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 80501 (dále jen „společnost“) prostřednictvím internetu, telekomunikačních služeb popřípadě prostřednictvím poboček společnosti tímto uděluje společnosti souhlas, se zpracováním a uchováním osobních údajů o jeho osobě ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v rámci činnosti společnosti směřující k realizací služeb poskytovaných společností klientovi a v rozsahu nezbytně nutném k zajištění plnění činnosti dle požadavků klienta (tj. zejména v rozsahu manuálního a automatizovaného zpracování údajů v rámci vlastního informačního systému, nebo v informačních systémech třetích osob, jež společnost pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s plněním závazků plynoucích ze smluvního vztahu mezi společností a klientem.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ohodnoťte článekFacebookMore...