Chráněné obydlí

Institut chráněného obydlí se vztahuje na způsob oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty, který byl zaveden novelou s účinností od 1.6.2019. Chráněné obydlí není dlužník povinen vydal ke zpeněžení, jestliže jeho hodnota nepřesahuje hodnotu určenou Nařízením vlády č. 189/2019 Sb.

Chráněného obydlí nelze využít v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, v případě zajištěné nemovitosti, kdy zajištěný věřitel vydá pokyn insolvenčnímu správci k zpeněžení, nebo v případě konkursu či reorganizace.

Pojem chráněné obydlí bylo zavedeno z důvodu zachování v průběhu oddlužení určitého materiálního zázemí a zajištění přiměřeného obydlí.

Obydlím je myšleno bytová jednotka, dům, zahradní chata sloužící dlužníkovi k bydlení, maringotka, spoluvlastnický podíl k nemovitosti, podíl v bytovém družstvu. Při vlastnictví více nemovitostí, může být chráněným obydlím pouze jedno.

Výpočet hodnoty chráněného obydlí

Dlužníkova nemovitost není zpeněžena, pokud jeho hodnota nepřesahuje určitou výši danou výpočtem dle Nařízení vlády č. 189/2019 Sb.

Způsob určení hodnoty chráněného obydlí odpovídá součinu částky na zajištění obydlí v místě dlužníkova bydliště a koeficientu zohledněných osob (osoby, které s dlužníkem žijí ve společné domácnosti a zároveň k nim má vyživovací povinnost). Při určení hodnoty chráněného obydlí nerozhoduje skutečná velikost nemovitosti.

Takto určená hodnota chráněného obydlí se následně porovná se skutečnou hodnotou dlužníkova konkrétního obydlí.

Ověření hodnoty chráněného obydlí před podáním návrhu na oddlužení

Dlužník si může sám dle metodiky a předpisů, popřípadě našim prostřednictvím, vypočítat hodnotu chráněného obydlí ještě před podáním návrhu na povolení oddlužení. Dlužník tak má možnost ověřit si nebezpečí prodeje nemovitosti po vyhlášení osobního bankrotu.

Aby nemovitost ve vlastnictví dlužníka nebyla v rámci insolvenčního řízení insolvenčním správcem zpeněžena, musí být dle vypracovaného znaleckého posudku hodnota nemovitosti nižší než hodnota chráněného obydlí určená nařízením vlády.


Chráněné obydlí

Ohodnoťte článekFacebookMore...