Chráněné obydlí

Institut chráněného obydlí se vztahuje k oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty, který byl zaveden novelou s účinností od 1.6.2019. Chráněné obydlí není dlužník povinen vydal ke zpeněžení, jestliže jeho hodnota nepřesahuje hodnotu určenou Nařízením vlády č. 189/2019 Sb.

Chráněného obydlí nelze využít v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, v případě zajištěné nemovitosti, kdy zajištěný věřitel vydá pokyn ke zpeněžení, nebo v případě konkursu či reorganizace.

Pojem chráněné obydlí bylo zavedeno z důvodu zachování určitého materiálního zázemí a zajištění přiměřeného obydlí v průběhu oddlužení.

Obydlím je myšleno bytová jednotka, dům, zahradní chata sloužící dlužníkovi k bydlení, maringotka, spoluvlastnický podíl k nemovitosti, podíl v bytovém družstvu. Při vlastnictví více nemovitostí, může být chráněným obydlím pouze jedno.

Výpočet hodnoty chráněného obydlí

Dlužníkova nemovitost není zpeněžena, pokud jeho hodnota nepřesahuje určitou výši danou výpočtem dle Nařízení vlády č. 189/2019 Sb.

Způsob určení hodnoty chráněného obydlí odpovídá součinu částky na zajištění přiměřeného obydlí v místě dlužníkova bydliště zjištěné dle vládního nařízení a koeficientu zohledněných osob (osoby, které s dlužníkem žijí ve společné domácnosti a zároveň k nim má vyživovací povinnost). Bydlí-li dlužník sám, tedy nejsou žádné zohledněné osoby, je koeficient menší než 1, což hodnotu chráněného obydlí snižuje. Při určení hodnoty chráněného obydlí nerozhoduje skutečná velikost nemovitosti.

Takto určená hodnota chráněného obydlí se následně porovná se skutečnou hodnotou dlužníkova konkrétního obydlí stanovenou znaleckým posudkem, ponížená o náklady na zpeněžení, náklady na správu a odměnu insolvenčního správce.

V případě, že cena zjištěná dle nařízení je nižší než cena stanovená znaleckým posudkem po odečtení nákladů, dlužník musí své obydlí vydat ke zpeněžení, protože si statisticky žije nad poměry. Dlužníkovi by po prodeji byla vyplacena částka rovna hodnotě chráněného obydlí, aby si opatřil odpovídající bydlení. Zbytek je rozdělen mezi věřitele.

U spoluvlastnického podílu, je výsledná cena chráněného obydlí násobkem tohoto podílu.

Ověření hodnoty chráněného obydlí před podáním návrhu na oddlužení

Dlužník si může sám dle metodiky a předpisů, popřípadě našim prostřednictvím, vypočítat hodnotu chráněného obydlí ještě před podáním návrhu na povolení oddlužení. Dlužník tak má možnost ověřit si nebezpečí prodeje nemovitosti po vyhlášení osobního bankrotu.

Aby nemovitost ve vlastnictví dlužníka nebyla v rámci insolvenčního řízení zpeněžena, musí být hodnota chráněného obydlí určená nařízením vlády vyšší než výsledná částka daná znaleckým posudkem snížená o odečet nákladů správce a jeho odměny.


Chráněné obydlí

5 (100%) 1 voteFacebookMore...