Platební neschopnost

Dlužník je v úpadku z důvodu buď platební neschopnosti nebo z důvodu předlužení. Platební neschopnost je tedy jedna z forem úpadku.

V platební neschopnosti může být jakýkoliv dlužník (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikatel, právnická osoba).

Úpadek dlužníka projevující se jeho platební neschopností definuje ust. § 3 odst. 1 IZ, dle něhož je dlužník v úpadku, má-li více věřitelů – tedy nejméně dva, současně tyto peněžité závazky jsou po dobu delší 30 dnů ode dne jejich splatnosti a současně tyto závazky není schopen plnit.

Neschopnost plnit peněžité závazky jsou definovány v ust. § 3 odst. 2 IZ, kdy tyto podmínky jsou již alternativní, není je potřeba splnit všechny, ale postačuje pouze jedna. Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže:

  • dlužník zastavil platby podstatné částku svých peněžitých závazků, nebo že
  • dlužník po dobu delší třech měsíců po lhůtě splatnosti neplní své peněžité závazky, nebo že
  • není možné dosáhnout uspokojení některé splatné pohledávky výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo že
  • dlužník nesplnil svou povinnost předložit seznam svých závazků, majetku a zaměstnanců

 


Platební neschopnost

4 (80%) 2 votesFacebookMore...