insolvencnimu

Stopdluhum » insolvencnimu

Dražba nemovitosti

Dražba nemovitosti

Kategorie Nezařazené
Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22Dražba nemovitosti je jednou z možností jak věřitelé získají zpět svoji pohledávku navýšenou o pokuty, náklady vymáhání a úroky. Navíc se dražba prodraží zpravidla o již nařízenou exekuci ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 2 Hlava 1

Insolvenční zákon Část 2 Hlava 1

Kategorie Nezařazené
 Hlava IKonkurs§ 244Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo je ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 6

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 6

Kategorie Nezařazené
 Hlava VIMajetková podstata§ 205(1) Jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběh ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 5

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 5

Kategorie Nezařazené
 Hlava VVěřitelé a uplatňování pohledávek§ 165(1) Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 4

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 4

Kategorie Nezařazené
 Hlava IVProjednání úpadku a rozhodnutí o něm§ 97(1) Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.(2) Insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 3

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 3

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIIUstanovení o insolvenčním řízení§ 71(1) Soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručen ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 2

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 2

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIProcesní subjekty§ 9Procesními subjekty podle tohoto zákona jsoua) insolvenční soud,b) dlužník,c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku,d) insolvenční správce, popřípadě další správce,e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolv ...
FacebookMore...
Více zde →